S.R.M. College, Kudal
Karachi Maharashtra Shikshan Prasarak Mandal's
Sant Rawool Maharaj Mahavidyalaya, Kudal
Affilated to Mumbai University
Accredited by NAAC with B Grade
S.R.M. College, Kudal