S.R.M. College, Kudal
Karachi Maharashtra Shikshan Prasarak Mandal's
Sant Rawool Maharaj Mahavidyalaya, Kudal